Ochrana osob, které oznamují porušení práva Unie

Společnost RAVAK a.s. se z důvodu tzv. přímé aplikovatelnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie dnem 1.4.2022 stává povinným subjektem ke zřízení tzv. vnitřního oznamovacího systému umožňujícího zejména přijímat od níže specifikovaného okruhu fyzických osob oznámení o jednáních proti právu EU, nakládat s nimi, chránit totožnost oznamovatelů a dalších osoby, chránit informace uvedené v oznámení a komunikovat s oznamovateli. Hlavním cílem ochrany oznamovatelů v této oblasti je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti či v souvislosti s ní, o kterých zaměstnanci a další fyzické osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména z obavy ze ztráty zaměstnání či jiného postihu.

Fyzické osoby, které mohou dle shora uvedené směrnice EP a Rady (EU) činit oznámení o možné protiprávní činnosti:

 • zaměstnanci povinného subjektu (tj. osoby vykonávající pro společnost RAVAK a.s. práci na základě pracovní smlouvy či dohod o pracích konaných mimo pracovní),
 • osoby ve služebním poměru vůči povinnému subjektu,
 • osoby poskytující dodávky výrobků či služeb pro povinný subjekt (tzv. OSVČ),
 • osoby vykonávající funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán, kdy současně je uvedená právnická osoba alespoň zčásti zřizována povinným subjektem nebo poskytuje dodávky výrobků či služeb, stavební prací nebo jiného obdobného plnění pro povinný subjekt,
 • osoby vykonávající správu svěřenského fondu,
 • osoby vykonávající dobrovolnickou činnost,
 • osoby vykonávající u povinného subjektu odbornou praxi či stáž,
 • osoby ucházející se o práci či obdobnou činnost u povinného subjektu.

Shora uvedené fyzické osoby jsou oprávněny oznamovat protiprávní jednání (porušení práva Unie) týkající se alespoň některé z těchto oblastí:

 • zadávání veřejných zakázek,
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu,
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,
 • bezpečnost dopravy,
 • ochrana životního prostředí,
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,
 • veřejné zdraví,
 • ochrana spotřebitele,
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů,
 • finanční zájmy Unie podle článku 325 SFEU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie a porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

pozn.: Kompletní seznam právních předpisů spadajících do věcné působnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie je od 17. 12. 2021 zveřejněn na webu Ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz) a bude průběžně aktualizován.

Příslušnou osobou určenou k přijímání, zkoumání a dalšímu nakládání s oznámeními je:
Tomáš Doul, Keystone Company a.s., tel.: 608 183 080, e-mail: info at ksco.cz

Doporučený způsob anonymního podávání případných oznámení je prostřednictvím aplikace:
Nenech to být z Google Play či App store, nebo přes webovou stránku: www.nntb.cz - Chci něco oznámit - Moje organizace a zadání kódu: ox0zz4ts93

Při použití aplikace v mobilním telefonu stačí naskenovat tento QR kód:

Další možnosti podávání oznámení:

 • Telefonicky na telefonním čísle 608 183 080.
 • Osobně po dohodě na telefonním čísle 608 183 080 nebo na e-mailu info at ksco.cz.
 • Písemně přes e-mail: info at ksco.cz.
 • Písemně poštou na adresu: RAVAK a.s., Obecnická 285, Příbram I, 261 01 v obálce označené: "NEOTVÍRAT – URČENÉ PRO PŘÍSLUŠNOU OSOBU".
 • Oznamovatel může oznámení podat prostřednictvím externího systému, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti (oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni).

V souvislostí s aplikací Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 společnost RAVAK a.s. rovněž přijala vnitřní předpis, který je dostupný na www.ravak.cz.

Společnost RAVAK a.s. si vyhrazuje úpravu této informace zejména v závislosti na případné přijetí transpozičního právního předpisu.