Obchodní podmínky

RAVAK a.s., se sídlem Obecnická 285, Příbram I, PSČ 261 01, identifikační číslo 25612492 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 4970, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ravak.cz/eshop


I. Všeobecná ustanovení

 • Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím pro dodání zboží. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy RAVAK a.s.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. její nedílnou součást.
 • Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží zákazníkovi na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách RAVAK a.s., katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. RAVAK a.s. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

 • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
 • zboží vybavené montážními návody, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

III. Objednání zboží, uzavření smlouvy

 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo v případě objednávky za vyšší ceny, nad 100.000 Kč, potvrdit vznik kupní smlouvy výslovným potvrzením objednávky.
 • Webové rozhraní obchodu e-shop obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu e-shop. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku v e-shopu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončení“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou uvedl do objednávkového formuláře.
 • Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.
 • Trvalí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva užívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

IV. Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram
 • platba kartou v provozovně prodávajícího na adrese RAVAK a.s., eshop-sklad, Uhelná 351, 252 18 Úhonice
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • jako bezhotovostní platba předem převodem na číslo účtu prodávajícího uvedené na zálohové faktuře
 • online platba kartou
  • Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží po přijetí potvrzení o úhradě v souladu s deklarovanou dodací lhůtou viz. č. VIII. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s. 
   Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.
   Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
   Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.
 • Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
 • Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení. Faktura - daňový doklad je pak přiložena v zásilce.
 • V případě platby převodem z účtu je zboží dodáno až po připsání dané částky na účet firmy RAVAK a.s. V případě, že není zálohová platba (platba předem), uvedená v objednávce, převedena na účet RAVAK a.s. do 30 dní od data objednávky, bude příslušná objednávka automaticky stornována.
 • K ceně zboží není připočítána cena dopravy.
 • Při nákupu zboží v hodnotě nad 7 000 Kč hradí dopravu a balné prodávající.

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak.

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím. Prodávající umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud tato práva nemá kupující na základě přepravní smlouvy.

V. Místo plnění

Místem plnění je místo dodání, určené v objednávce zákazníka. Při osobním odběru zboží ve skladu na adrese prodávajícího je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Dodání zboží je možné pouze na adresu v rámci České republiky.


VI. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

 • V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo se dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku nevztahuje na právnické osoby a podnikající fyzické osoby (tj. nákup na IČO). Vyrozumění o odstoupení od kupní smlouvy musí být zákazníkem podáno v zákonné lhůtě. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smlouvy:
  • Na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před plněním lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
  • Na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.
  • Na dodávku zboží upraveného dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (výrobky na míru), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
  • Rozhodnutí spotřebitele odstoupit od smlouvy v této lhůtě musí splňovat níže uvedené podmínky:
   • Kupující kontaktuje prodávajícího s požadavkem odstoupení od smlouvy. Uvede číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a vyčká na jeho akceptování ze strany prodávajícího.
   • Následně kupující dodá zboží zpět (nejlépe osobně) na adresu našeho sídla, uvedenou v sekci kontakt, kde bude o vrácení zboží sepsán protokol za účasti zákazníka i prodávajícího. Takovým postupem jsou chráněny oprávněné zájmy obou stran. Pokud bude kupující zboží vracet přepravní službou, sdělí nám, jakou společností a kdy bude zboží doručeno. Neohlášené zásilky a zásilky na dobírku prodávající nepřijímá.
   • Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@ravak.com.
   • V případě odstoupení od smlouvy kupujícím se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy kupující zaslal prodávajícímu oznámení o odstoupení.
   • Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
   • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží prodávající poukáže peníze za zboží na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží nebude převzato zpět.
 • V případě odstoupení od smlouvy do 14 dnů dle § 1829 občanského zákoníku, prodávající hradí náklady na dodání zboží spotřebiteli, které spotřebitel na základě uzavřené smlouvy uhradil vedle kupní ceny. Do toho rámce lze zařadit např. položky označované jako poštovné a balné.

VII. Odpovědnost za vady, záruka

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákonem na ochranu spotřebitele a záručními podmínkami výrobce, uvedenými v záručním listu. Na zboží se vztahuje záruka uvedená v záručním listu k výrobku. Není-li záruční list u výrobku přiložen, vztahuje se na výrobek záruka 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží zákazníkem - objednatelem.

Při uplatnění odpovědnosti za vadu výrobku je nutné podat reklamaci na vadu výrobku písemně prodávajícímu a to buď elektronickou cestou přes e-mail reklamace@ravak.com nebo www.ravak.cz anebo poštou. Při zasílání reklamace poštou je nutné přiložit k reklamaci kopii prodejního dokladu nebo platného záručního listu. V případě využití reklamačního formuláře na www.ravak.cz je nutné uvést správně veškeré povinné položky a při zaslání přes e-mail přiložit kopii prodejního dokladu nebo platného záručního listu do přílohy. Při nesplnění podmínek řádného uplatnění reklamace nebude tato přijata k řešení. V případě dotazu na uplatnění odpovědnosti za vadu – reklamace na vadu výrobku volejte 318 427 280 nebo pište na reklamace@ravak.com.

Po přijetí řádně uplatněné reklamace bude zákazník vyrozuměn telefonicky nebo písemně o způsobu řešení reklamace. Pokud bude zákazník zboží k reklamaci zasílat prodávajícímu, musí zákazník prodávajícího o tomto informovat a ve vlastním zájmu zboží zabalit do originálního obalu nebo jiného vyhovujícího a dostatečně chránícího přepravního obalu, který bude vyhovovat nárokům na zvolenou přepravu daného zboží a zásilku označit příslušnými symboly.

Prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží k reklamaci způsobené přepravou.
Lhůta pro vyřízení reklamace začíná plynout po doručení zboží prodávajícímu nebo posouzením zboží na místě u zákazníka servisním technikem společnosti RAVAK a.s..

Zboží k reklamaci nelze zasílat na dobírku - takto zaslané zboží ani neavizované zásilky prodávající nepřijímá. Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší dle zák. č. 89/2012 Sb. a souvisejících právních předpisů.

VIII. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Běžná doba dodání, pokud je zboží skladem a umožňují to přepravní podmínky, bývá 6 - 8 pracovních dní od objednání. V případě, že zboží není na skladě, je doba dodání prodloužena a jsou další možnosti doby dodání:

 • 2 - 4 týdny
 • Dodací lhůta bude kupujícímu zodpovězena na dotaz
 • V případě koupě vodovodních baterií do 5 pracovních dnů

Platnou možnost dodací lhůty kupující zjistí v rámci webového rozhraní e-shopu přímo u možnosti koupě vybraného výrobku. Udaným počtem dnů je míněn počet pracovních dnů.

V případě koupě více výrobků, termín jejich společného dodání bude platný dle toho výrobku, který má dodací lhůtu nejdelší.

Osobní odběr je možný nejdříve druhý pracovní den po potvrzení o přijetí objednávky (v pracovní době) – platí jen v případě, že prodávající potvrdí kupujícímu, že je zboží skladem.

IX. Doprava, cena dopravy

Společnost RAVAK a.s. využívá k doručení svých produktů zásilkových služeb těch nejlepších přepravních společností. I přesto je důležité vědět, že v tomto případě je společnost RAVAK a.s. pouze objednatelem (nikoliv jejím dodavatelem) služby, za jejíž kvalitu nemůže ručit.

Upozorňujeme, že některé specifické produkty nelze vzhledem k jejich povaze přepravovat zásilkovou službou. Pokud povaha vámi vybraného zboží není vhodná pro dopravu zvoleným přepravcem, dodavatel si vyhrazuje právo změnit způsob dopravy tak, aby nedošlo k poškození zboží dopravou. 

V případě nákupu v hodnotě 7 000,-Kč včetně DPH a vyšší získává kupující automaticky dopravu kamkoliv po ČR ZDARMA. Nevztahuje se na již zlevněné výrobky zakoupené v Outletu.

Pro dopravu v ČR:

1) Způsob dopravy:

a. zásilková služba

i. balík má maximální parametry:

- max. hmotnost 50 kg (celková, tedy včetně případného ochranného obalu);
- největší délka strany zásilky 150 cm;
- max. objem 0,3 m3
- tímto typem dopravy nelze zasílat sklo, keramiku, porcelán, litý mramor a jiné křehké výrobky;
- u tohoto způsobu doručení je kupující informován o čísle zásilky na e-mail uvedený v objednávce.

ii. paleta má maximální parametry (včetně palety a případných ochranných obalů):

- hmotnost 550 kg;
- délka 240 cm;
- výška 220 cm;
- šířka 180 cm;

iii. individuální doprava je realizována v případě překročení parametrů palety nebo na přání kupujícího. Tento typ přepravy je s kupujícím konzultován prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce.

Vzhledem k povaze a množství zboží na jednoho adresáta (balíková přeprava, paletová přeprava) si společnost RAVAK a.s. vyhrazuje právo zvolit vhodného přepravce. Před dodáním zásilky bude adresát řidičem vybrané dopravní společnosti kontaktován na telefonním čísle uvedeném v objednávce a bude mu sdělen přibližný čas doručení zásilky.

b. osobní odběr na adrese RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram je možný po předchozí domluvě, (v případě dostupnosti výrobku obvykle druhý pracovní den). Na odběrném místě nelze vyzvednout výrobky nabízené v Outletu. Způsob dopravy zajišťuje sám kupující ve vlastní režii. V tomto případě obdrží kupující informaci o možném termínu vyzvednutí zásilky na e-mail uvedený v objednávce.
Provozní doba pro osobní odběr:
PO: 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00 h
ÚT: 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00 h
ST: 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00 h
ČT: 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00 h
PÁ: 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00 h
SO: 9.00 - 12.00 h
Ve čtvrtek od 14:00 h., v pátek a v sobotu nelze vyzvedávat velkoobjemové zásilky (vany, sprch.kouty, atp.), z důvodu uzavření centrálního skladu. Lze vyzvednout pouze příslušenství, a to po předchozí domluvě.

c. osobní odběr na adrese RAVAK a.s., eshop - sklad, Uhelná 351, 252 18 Úhonice je možný po předchozí domluvě (v případě dostupnosti výrobku obvykle druhý pracovní den). Zboží bude připraveno po předchozím obdržení platby platební kartou nebo bezhotovostním převodem. Na odběrném místě přijímáme platby kartou. Na odběrném místě nelze vyzvednout náhradní díly. Způsob dopravy zajišťuje sám kupující ve vlastní režii. V tomto případě obdrží kupující informaci o možném termínu vyzvednutí na e-mail uvedený v objednávce.
Provozní doba pro osobní odběr:
PO: 7.00 - 15.30 h
ÚT: 7.00 - 15.30 h
ST: 7.00 - 15.30 h
ČT: 7.00 - 15.30 h
PÁ: 7.00 - 15.30 h

2) Cena dopravy:

a. zásilková služba

i. balík, 170 Kč  včetně DPH / jedna zásilka. V případě více zásilek se cena počítá za každou zásilku zvlášť. Při platbě na dobírku se cena navyšuje o 60 Kč. Platba je možná pouze v hotovosti.
ii. paleta, cena dopravy je závislá na parametrech a vzdálenosti. Její výše bude oznámena kupujícímu k odsouhlasení na e-mail uvedený v objednávce. Při platbě na dobírku se cena navyšuje o 60 Kč. Platba je možná pouze v hotovosti.
iii. individuální, cena dopravy je závislá na velikosti nadlimitních parametrů a vzdálenosti. Její výše bude oznámena kupujícímu k odsouhlasení na e-mail uvedený v objednávce. Při platbě na dobírku se cena navyšuje o 60 Kč. Platba je možná pouze v hotovosti. 
V případě sjednání dopravy kupujícím bude k celkové ceně účtována částka balného, o které bude kupující informován na e-mail uvedený v objednávce a platba proběhne bankovním převodem.

b. osobní odběr: zdarma
Při nákupu nad 7 000 Kč včetně DPH po celé ČR. Nevztahuje se na již zlevněné výrobky z Outletu a atypické výrobky řešené na míru. Osobní odběr v RAVAK showroom Příbram nebo ve výdejním skladu v Úhonicích.

 Jakýkoliv z výše uvedených typů dopravy (balík, paleta) včetně dopravy zdarma, kterou zprostředkovává na základě splnění podmínek nákupu RAVAK a.s., je prováděn jedním (prvním) pokusem o doručení.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně (druhým a dalším doručením) nebo jiným způsobem (např. nepřítomnost, přesměrování na jinou adresu atp.), než bylo sjednáno, je kupující povinen uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. celkové náklady spojené s druhým a dalším doručením nebo jiným způsobem doručení.
V ceně dopravy není zahrnut výnos zásilky. Zásilka je vždy složena k prvním uzamykatelným dveřím.
Vyjma individuální dopravy sjednané kupujícím je v ceně dopravy zahrnuto balné.
Cena dopravy je včetně DPH.

3) Převzetí zásilky:

Kupující je povinen před převzetím doručovanou zásilku řádně zkontrolovat, zejména neporušenost vnějšího obalu, popřípadě i jiná poškození, která lze odvodit z aktuální povahy zásilky, např. zvukovou anomálií (zvuk střepů rozbitého skla v zásilce). Porušení vnějšího obalu nebo jiná zřejmá poškození mohou nasvědčovat neopatrnému zacházení se zásilkou během přepravy a možnému poškození zboží. V případě zjištění takového poškození trvejte na sepsání předávacího protokolu s předávající osobou (obvykle řidič) a / nebo zásilku nepřebírejte. Doporučujeme detailní popis poškození a pořízení fotografií. Samozřejmostí je podpis řidiče včetně jeho jména hůlkovým písmem a RZ vozidla. V případě převzetí zásilky a následného zjištění skrytého poškození je kupující povinen tuto skutečnost oznámit dodavateli v den převzetí zásilky. Tato skutečnost však neznamená automatickou oprávněnost nároku na výměnu zboží či odstoupení od kupní smlouvy. Veškerou dokumentaci včetně pořízených fotografií s uvedením jména odběratele, adresy a čísla zásilky lze zaslat elektronicky na adresu eshop@ravak.com. V případě neuplatnění výhrady převzetí (formou škodního protokolu) a převzetí zásilky bez výhrad nebo odeslání dokumentace k reklamaci dopravy v pozdějším termínu nemůže společnost RAVAK a.s. na tuto skutečnost brát zřetel.
Zde naleznete příklad protokolu o převzetí zásilky.

4) Expedice:

Pokud je zboží skladem, je zpravidla vyexpedováno do dvou pracovních dnů. Pokud se stane, že zboží objednané kupujícím není skladem, nebo se dodání prodlouží na dobu delší, než je obvyklé, je o této skutečnosti kupující neprodleně informován prostřednictvím e-mailu.
Po vyexpedování zboží ze skladu prodávajícího je třeba připočítat dobu potřebnou pro doručení, která se u přepravní služby pohybuje v rozmezí 1 – 3 pracovních dnů.


X. Servis

Při zakoupení výrobků přes e-shop společnosti RAVAK a.s. je možné objednat jejich odbornou instalaci. Objednávka od 45 000,- Kč s DPH doprava servisních techniků po ČR, montáž i doprava výrobku zdarma. Pozor, tato nabídka se nevztahuje na již zlevněné výrobky nakoupené v Outletu!

 • Montáž výrobku je možná jen při splnění stavebních připraveností u vybraných výrobků nebo podmínek uvedených v montážních návodech. Nezahrnuje žádné zednické, topenářské ani instalatérské práce vyjma napojení sifonů na odpad nebo připojení přívodů vody na odtokový komplet s napouštěním přepadem flexi napojením.
 • Termín montáže bude dohodnut po potvrzení objednávky a termínu dodání, avšak nejdéle do 30 dnů tohoto termínu.
 • V případě zjištění nesplnění podmínek pro instalaci bude účtováno dopravné v plné výši a čas techniků strávený při posuzování možnosti instalace.

Pokud bude objednávka nižší než 45 000,- Kč a budete požadovat montáž zakoupeného výrobku od našich profesionálních techniků, zboží vám bude dopraveno servisem RAVAK a namontováno dle aktuálního ceníku montáží RAVAK.

Montáž zahrnuje:

 • Kontrolu stavební připravenosti nebo podmínek pro instalaci
 • Vybalení výrobku
 • Likvidaci obalu
 • Instalaci výrobku na určené místo
 • U výrobků vyžadujících pro svou funkci elektrickou energii napojení na připravený přívod el. energie - po předložení platné revizní zprávy elektro
 • Napojení na odpad
 • Napojení na připravený přívod vody přes připravené roháčky
 • Zatěsnění výrobku ve styku se stěnou dle montážního návodu silikonem nebo krycími lištami
 • Kontrola funkce výrobku
 • Potvrzení záručního listu
 • Předvedení výrobku a seznámení s jeho užíváním

Montáž nezahrnuje:

 • Spotřebovaný instalační materiál, který nebyl předmětem objednávky výrobku (silikon, těsnící lišty, flexibilní tlakové hadice, napojení na odpad...).
 • Práce, které nejsou spojené s instalací výrobku (vrtání otvorů pro stojánkovou vodovodní baterii a její montáž, práce se zpřístupněním místa pro montáž...).
 • Dopravu servisních techniků (účtováno dle vzdálenosti dle ceníku).

XI. Další práva a povinnosti smluvních stran

 • Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní e-shopu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 • Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

XII. Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů ve společnosti RAVAK a.s. realizována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (GDPR) – viz. Prohlášení o zpracování osobních údajů na www.ravak.cz/cz/gdpr.

XIII. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 • Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu eshop@ravak.com.
 • Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 • Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
 • U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
 • Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 • Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 • Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 • V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 • Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

XIV. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

 • Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.
 • Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
 • Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti občanským zákoníkem.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 • V případě nákupu přes webové rozhraní Konfigurátoru řešení na míru, který je dostupný i v tomto webovém rozhraní e-shopu je vztah kupující x prodávající řešen obchodními podmínkami platnými přímo pro tento konfigurátor http://atypy.ravak.cz.
 • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram, adresa elektronické pošty eshop@ravak.com, telefon 318 427 258.

V Příbrami dne 27.11. 2023.